Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY KURSÓW ORAZ ZAKUPÓW POPRZEZ PLATFORMĘ KURSÓW PROWADZONEJ PRZEZ AKADEMIĘ WELLBEING

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem kursy.akademiawellbeing.pl
 2. Akademia Wellbeing – Akademia Wellbeing Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000833179, NIP: 895-22-16-303 oraz REGON: 385774097.
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 4. Strony – Akademia Wellbeing i Kupujący.
 5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
 6. Platforma kursów – strona internetowa, prowadzona przez Akademię Wellbeing pod adresem internetowym kursy.akademiawellbeing.pl.
 7. Kurs – zestaw materiałów edukacyjnych online dostępny do kupienia poprzez Platformę kursów, których prawa autorskie należą do Akademii Wellbeing.
 8. Oferta – zbiór informacji na temat Kursu zawierający w szczególności: opis zawartości, cenę brutto, okres dostępu oraz inne elementy charakteryzujące Kurs.
 9. Operator Płatności – PayPal, PayU.
 10. Zamówienie – zamówienie na Kurs złożone przez Kupującego za pośrednictwem Platformy kursów, zgodnie z niniejszym Regulaminem, stanowiące moment zawarcia umowy pomiędzy Akademia Wellbeing a Kupującym.
 11. Cena – cena brutto Kursu, wyrażona w PLN, umieszczona obok informacji o Kursie, uwzględniająca udostępnienie Kursu w ramach ograniczonej w czasie licencji niewyłącznej.
 12. Konto kursanta – wirtualne konto, tworzone na Platformie kursów, poprzez które Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych przez siebie Kursów.
 13. „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Kupującego, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy kursów, w szczególności procesu autoryzacji.

2. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Platformy kursów Akademia Wellbeing prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Akademia Wellbeingm umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy kursów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. brak aktywnego oprogramowania blokującego pliki cookies i/lub reklamy,
  5. włączona obsługa Javascript,
 3. W celu korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. brak aktywnego oprogramowania blokującego pliki cookies i/lub reklamy,
  5. włączona obsługa Javascript,
  6. przeglądarka plików .pdf,
  7. możliwość odtwarzania plików audio,
  8. możliwość odtwarzania plików wideo,
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie kursów.

3. Prawa własności intelektualnej

 1. Akademia Wellbeing poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Akademii Wellbeing.
 2. Akademia Wellbeing poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego, bez zgody Akademii Wellbeing, stanowić będzie naruszenie praw autorskich przysługujących Akademii Wellbeing do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną.
 3. Nie możesz zawierać treści pobranych z serwisu www.kursy.akademiawellbeing.pl w usłudze, którą tworzysz lub rozpowszechniasz. Akademia Wellbeing zabrania reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, wynajmować, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych dowolną część Kursu, a także kopiować treści na twoją lub inną stronę internetową lub publikację.
 4. Akademia Wellbeing poucza także Kupującego, że Kupujący zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta na Platformie kursów, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta kursanta do używania osobom trzecim.

4. Składanie Zamówienia

 1. Warunkiem dokonania Zamówienia na Platformie kursów jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków kosztów.
 2. Zamówienia może dokonać Kupujący, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia.
 3. Cena Kursu podana w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego jest wiążąca. Cena jest Ceną brutto.
 4. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Akademia Wellbeing skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, Akademia Wellbeing ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Zamówienia składane poprzez Platformę kursów można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw technologicznych i prac serwisowych.
 6. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie, Akademii Wellbeing oferty zakupu zamówionego Kursu.

5. Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujący go Kurs/Kursy spośród dostępnych na Platformie kursów,
  2. dodać kurs do koszyka poprzez przycisk „Zamów” i przejść do podsumowania zamówienia,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności. Wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
  5. zaakceptować Politykę Prywatności – akceptacja Polityki prywatności wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia,
  6. kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty Ceny za wybrany uprzednio przez siebie Kurs/Kursy.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Akademią Wellbeing.
 4. Na podany w zamówieniu adres e-mail Kupujący może otrzymać dodatkowo fakturę. Dokonując zakupu na Platformie kursów Kupujący automatycznie upoważnia Akademię Wellbeing do wystawienia faktury bez podpisu.
 5. Kupujący może skorzystać z płatności za Kurs rozłożonej na raty. Wówczas w ramach usługi płatności ratalnych Kupujący ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Kupujący cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Akademii Wellbeing.
 6. Płatności będą pobierane co 30 dni liczonych od daty pierwszej płatności i przystąpienia do Kursu.
 7. Tytułem płatności za Kurs Kupujący będzie otrzymywać co miesiąc faktury drogą e-mailową.
 8. W przypadku braku płatności czyli braku środków na karcie kredytowej dostęp do Kursu zostanie automatycznie zablokowany do czasu uregulowania zaległej płatności.
 9. W przypadku braku środków na karcie system będzie próbował pobrać środki do tygodnia. Po tym okresie system automatycznie odłączy dostęp do Kursu. Aby kontynuować swoje uczestnictwo w Kursie Kupujący będzie musiał przystąpić do Kursu od nowa.

6. Udostępnienie i korzystanie z Kursu

 1. Akademia Wellbeing po otrzymaniu płatności prześle Kupującemu informację na podany w zamówieniu adres e-mail, dotyczącą dalszych kroków realizacji zamówionego Kursu m.in. uczestnictwa w szkoleniach online, sesji coachingu online, rejestracji na Platformie kursów. Hasło do Platformy kursów, nie jest znane Akademii Wellbeing i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich, w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa Akademia Wellbeing ma prawo do wyłączenia dostępu Kupującemu w systemie.
 2. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu Konta kursanta (po dokonaniu rejestracji do Platformy kursów) i wymaga połączenia z Internetem.
 3. Akademia Wellbeing oświadcza, iż udziela Kupującemu licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z Kursu, na czas określony w Ofercie sprzedaży, wyłącznie na użytek własny Kupującego.
 4. Akademia Wellbeing pozwala Kupującemu na:
  1. wyświetlanie zawartości Kursu na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Kupującego,
  2. zapisywanie materiałów innych niż pliki audiowizualne w pamięci trwałej urządzenia,
  3. drukowanie zawartości dokumentów tekstowych oraz graficznych udostępnionych w ramach Kursu
 5. Jeśli program Kursu obejmuje sesje coachingowe online, sesje team coachingowe online, szkolenia online czy sesje mentorskie online, wówczas obowiązują dodatkowe zasady uczestnictwa w Kursie:
 6. a) Każdy Kupujący może wziąć udział w sesji team coachingowej, indywidualnej sesji coachingu, szkolenia online, sesji mentorskiej online.
 7. b) Decyzja o tym czy podczas ww. sesji czy szkoleń Kupujący ujawnia swój wizerunek należy do Kupującego, który ma prawo skorzystać z avatara, wówczas osoby uczestniczące w szkoleniu czy sesji słyszą go, ale nie widzą.
 8. c) Kupujący może się zgłosić do indywidualnej sesji coachingowej w dowolnym momencie w sposób wskazany w programie Kursu www.kursy.akademiawellbeing.pl wysyłając wiadomość email.
 9. d) Akademia Wellbeing zaprosi Kupującego drogą e-mailową do uczestnictwa w indywidualnej sesji coachingowej w danym terminie. Kupujący jest zobowiązany potwierdzić swój udział w indywidualnej sesji coachingowej w umówionym terminie.
 10. e) W wyniku sytuacji losowych Kupujący ma prawo odwołać swoje uczestnictwo w indywidualnej sesji coachingowej najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem wysyłając e-mail pod adres: biuro@akademiawellbeing.pl
 11. f) W przypadku, gdy Kupujący nie będzie uczestniczyć w umówionym terminie indywidualnej sesji coachingowej i nie odwoła jej odpowiednio wcześniej, wówczas jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 150zł na rachunek bankowy Akademii Wellbeing.
 12. Akademia Wellbeing przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 13. Wskazane przez Kupującego w procesie rejestracji dane są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usługi Kursu, w tym również w celu przesyłania wiadomości na wskazany adres e-mail będący podstawowym kanałem komunikacji między Akademią Wellbeing a Kupującym. Podanie przez Kupującego danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług przez Akademię Wellbeing.

7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Akademią Wellbeing umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że w systemie Platformy Kursów nie zostało odnotowane rozpoczęcie Kursu.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Akademia Wellbeing zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Akademia Wellbeing została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Odpowiedzialność za wady

 1. Akademia Wellbeing ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Akademia Wellbeing jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Akademię Wellbeing, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Akademia Wellbeing, wysyłając wiadomość 
  e-mail na adres: biuro@akademiawellbeing.pl
 5. Akademia Wellbeing ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji 
  w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamacji.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Akademia Wellbeing wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia: 16.07.2020.
 2. Akademia Wellbeing dopuszcza możliwość zmiany niniejszych warunków w przypadku dostosowywania ich treści do zmieniających się przepisów prawa oraz w związku z wdrażaniem nowych funkcjonalności i usług. O zmianach w Regulaminie Kupujący zostanie poinformowany na stronie www.kursy.akademiawellbeing.pl
 1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z nowym regulaminem i może odmówić jego akceptacji w ciągu 14 dni od daty jego publikacji.
 2. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Kupujący uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy sprzedaży transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia.
 3. Akademia Wellbeing może zmienić regulamin w każdym czasie.

Dbamy o Twoją prywatność zarówno wtedy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, rejestrujesz się do Portalu warsztatów online i korzystasz z usług, jak również gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo, zapisujesz się na newsletter czy odwiedzasz nasze kanały w mediach społecznościowych. Działamy zgodnie z literą prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym „RODO”).

W niniejszym dokumencie chcemy przedstawić Ci najistotniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Dla uproszczenia zestawiliśmy je w formie pytań i odpowiedzi. Wszystko po to, abyś dowiedział się w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Twoje dane oraz kto ma do nich dostęp oraz jakie przysługują Ci prawa.